متخصص دندانپزشک /مطب دکتر قادرفیض


دکتر قادرفیض

دندانپزشک
جراح ومتخصص درمان ریشه
اعمال دندانپزشکی تحت آرام بخشی و بیهوشی عمومی
استفاده از روش های نوین کنترل ترس واضطراب

شماره های تماس :
031-36287240