رادیولوژی و سونوگرافی روشن


مدیریت : دکتر مریم روشن (بورد تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی – CTاسکن و MRI)
فعالیت :
• سونوگرافی های  ساده و تخصصی بارداری

حاملگی