آزمایشگاه دکتر مهاجری – اصفهان


مدیریت : آقای دکتر محمد رضا مهاجری

فعالیت :

 انجام کلیه آزمایشات :

• پاتولوژی

• سیتولوژی

• فروزن سکشن

• هماتولوژی

• بیوش