آزمایشگاه دکتر فروتن –اصفهان


مدیریت : دکتر فروتن

فعالیت : تشخیص طبی –سیتولوژی-پاتولوژی سلسیومتری-سلولی ومولکولی

دکتر فروتن متخصص کلینیکسال

تلفن های تماس : 031-3222